Algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming


Laatst gewijzigd op 24 mei 2018

Beauty & Medical Academy respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring leest u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:
i-Learning VZW
Lange Nieuwstraat 40
2000, Antwerpen
BE0664.481.276

Beauty & Medical Academy bewaart, verwerkt en gebruikt persoonsgegevens bij uw bezoek aan onze website en bij het invullen van één of meerdere van onze contactformulieren. Dit om, mits uw expliciete toestemming:

 • U als klant persoonlijke ondersteuning te bieden en u daarvoor te kunnen contacteren;
 • Uw deelname aan onze opleidingen te beheren;
 • Uw klachten te behandelen;
 • Uw website-ervaring te verbeteren

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Beauty & Medical Academy verwerkt uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord “we” om te verwijzen naar Beauty & Medical Academy. Beauty & Medical Academy is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met ons door te mailen naar privacy@beautyandmedical.pro.

Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u een van onze diensten aanvraagt of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt.

Welke gegevens verwerken we over u?

We verwerken uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon. We verwerken in dit kader de volgende, door u aangeleverde persoonsgegevens:

 • Identificatie- en contactgegevens
 • Authenticatiegegevens
 • Cookies

Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We kunnen gegevens rechtstreeks bij u opvragen in een formulier of in documenten die u bij een formulier moet voegen.

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens om een dienst te verlenen die u bij ons aanvraagt. Het gaat in het bijzonder om de volgende diensten:

 • Uw profiel beheren;
 • U als klant persoonlijke ondersteuning bieden en contacteren;
 • U de nieuwsbrieven waarop u bent geabonneerd bezorgen;
 • Uw KMO portefeuille aanvragen behandelen;
 • Uw vragen behandelen;
 • Uw klachten behandelen;
 • Uw website-ervaring verbeteren

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

We verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk. Uw persoonsgegevens worden samen met het stopzetten van uw profiel verwijderd of binnen hun context geanonimiseerd.

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onze medewerkers. In het geval u gebruik wenst te maken van de KMO-portefeuille, bezorgen we uw gegevens aan het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. Meer info over de KMO-portefeuille kan u vinden via https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille.

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

We geven uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). We doen dat mogelijk wel als we gebruikmaken van een cloudserviceprovider. In dat geval nemen we alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving.

Wat zijn uw rechten?

We wensen volledig transparant te zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens en stellen ook de kwaliteit van uw persoonsgegevens voorop. U hebt als individu recht op:

 • Inzage in uw persoonsgegevens
 • Overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens
 • Aanpassingen van uw persoonsgegevens indien deze foutief of onvolledig zijn
 • Tijdelijke of definitieve beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (inclusief het intrekken van uw toestemming)
 • Verwijderen van uw persoonsgegevens

U kunt de gegevens die we over u verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. U kunt daarvoor contact opnemen via privacy@beautyandmedical.pro. We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft.

U kunt ook terecht bij die dienst als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn en dus verwijderd moeten worden. 

Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met privacy@beautyandmedical.pro. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

We stellen alles in het werk om de toegankelijkheid, confidentialiteit, veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens continu te garanderen. Bovendien zijn onze medewerkers van ambtswege gebonden aan confidentialiteit, en is de toegang tot gegevens steeds beleidsmatig beperkt waar nodig.

Ook wordt steeds de impact op uw privacy uitgebreid geanalyseerd om uw rechten, de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen. Mocht zich onvoorzien een incident voordoen waarbij uw persoonsgegevens betrokken zijn, verwittigen we u volgens de wettelijk voorziene voorwaarden.

Algemene informatie

We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.

Contactgegevens Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

commission@privacycommission.be